Privacybeleid

1. naam en adres van de verantwoordelijke persoon

Uw contactpersoon als verantwoordelijke in de zin van de Europese Verordening Gegevensbescherming ("EU GDPR") en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
in het district Höxter mbH
Corveyer Allee 7
37671 Höxter

(hierna "wij", "ons" of "onze" genoemd)

2. naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om dit belang tot uitdrukking te brengen, hebben wij een adviesbureau, gespecialiseerd in gegevensbescherming en -beveiliging, opdracht gegeven deze centrale kwesties te behandelen. Ook onze functionaris voor gegevensbescherming is afkomstig uit deze zeer ervaren groep deskundigen. Wij worden geadviseerd door:

ProIT Service GmbH
Urbanstraße 1
81371 München

Bij vragen over gegevensbescherming en gegevensbeveiliging kunt u zich direct wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming bij ProIT Service GmbH:

E-mail: datenschutz_gfw@proit-services.net
Telefoon: +49 (89) 41 41 31 -0


3. hosting- en "content delivery"-netwerken

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan onder meer gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens slechts verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling van zijn dienstverplichtingen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende hoster:
RLS jakobsmeyer GmbH
Vattmannstr. 4
33100 Paderborn

4. algemene informatie over gegevensverwerking

a. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
In beginsel verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. Uw persoonsgegevens worden regelmatig alleen verwerkt op basis van uw toestemming. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is vooraf toestemming te verkrijgen of wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens bij wet is toegestaan.

b. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij van u toestemming verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient Art. 6 (1) lit. a EU-DSGVO als onze rechtsgrondslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, dient Art. 6 (1) lit. b EU-DSGVO als onze rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, dient Art. 6 (1) c EU-DSGVO als rechtsgrondslag.
Indien vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, onder d), EU-DSGVO als onze rechtsgrondslag.
Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons of van een derde en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient Art. 6 (1) lit. f EU-DSGVO ons als rechtsgrondslag voor de verwerking.

c. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan wij onderworpen zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is dat de gegevens nog langer worden bewaard.

5. beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

a. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de beschikbaarstelling van de website en de aanmaak van logbestanden is art. 6 (1) lit. f EU-DSGVO.

b. Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk om de levering van de website aan uw computer mogelijk te maken. Daartoe moeten uw persoonsgegevens voor de duur van de sessie worden bewaard.
De opslag van uw persoonsgegevens in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. De logbestanden bevatten de volgende gegevens:

- Referrer (eerder bezochte website)
- Opgevraagde website of bestand
- Browsertype en browserversie
- Gebruikt besturingssysteem
- Type van het gebruikte apparaat
- Tijdstip van toegang
- IP-adres in geanonimiseerde vorm (alleen gebruikt om de locatie van de toegang te bepalen).

Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.
Deze doeleinden zijn ook ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f EU-DSGVO.

c. Duur van de opslag
Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van uw persoonsgegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval zodra de desbetreffende sessie is beëindigd.
Indien uw persoonsgegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden deze uiterlijk na zeven dagen gewist. Opslag na deze periode is mogelijk. In dat geval worden uw persoonsgegevens gewist of vervreemd, zodat het niet meer mogelijk is de oproepende klant toe te wijzen.

d. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Het verzamelen van uw persoonsgegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van uw persoonsgegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is er voor u geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

6. gebruik van cookies

a. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 para. 1 lit. f EU-DSGVO.

b. Doel van de gegevensverwerking
Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies dient om het gebruik van onze website voor u te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw internetbrowser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging. De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.
Dit doel is ook ons legitiem belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f EU-DSGVO.

c. Duur van de opslag
Uw persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; dit is met name het geval wanneer cookies worden gedeactiveerd.

d. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Cookies worden op uw computer opgeslagen en van daaruit naar onze website verzonden. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. U kunt reeds opgeslagen cookies op elk moment verwijderen. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.
De overdracht van Flash-cookies kan niet worden verhinderd via de instellingen van uw internetbrowser. Hiervoor moet de instelling van Adobe Flash Player worden gewijzigd.

Cookie-Einstellungen

7. plugins en hulpmiddelen: Komoot

a. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van niet-technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 para. 1 lit. a EU-DSGVO.

b. Doel van de gegevensverwerking
Komoot wordt gebruikt om navigatie en/of routeplanner gegevens aan de gebruiker te verstrekken.
Voor de integratie van Komoot content is om technische redenen communicatie tussen Komoot en het eindtoestel van de gebruiker noodzakelijk. Tijdens het proces wordt de volgende informatie doorgestuurd van het eindtoestel van de gebruiker naar Komoot:

- IP-adres
- URL van de opgevraagde pagina
- De latentie van de netwerkverbinding
- Datum en tijd

Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van andere gegevens die de gebruiker aan Komoot kan verstrekken. Komoot bewaart deze gegevens voor de volgende doeleinden:

- Load balancing, d.w.z. het verdelen van de toegang tot Komoot-inhoud over meerdere apparaten en het bieden van de snelst mogelijke laadtijden;
- Het waarborgen van de beveiliging van Komoot's IT-systemen, bijvoorbeeld om zich te verdedigen tegen specifieke aanvallen op Komoot's systemen en om aanvalspatronen op te sporen;
- Het waarborgen van de goede werking van Komoot's IT-systemen, bijvoorbeeld als er fouten optreden die Komoot alleen kan verhelpen door het IP-adres op te slaan;
- strafvervolging, afwending van gevaar of gerechtelijke vervolging mogelijk te maken in geval van concrete aanwijzingen van strafbare feiten.

NewRelic cookies voor foutenanalyse
Naar onze mening zijn deze cookies technisch noodzakelijk of vereist voor de werking van komoot om de door de gebruiker gevraagde functies te kunnen leveren. Anders gebruiken wij cookies in overeenstemming met de toestemming die de gebruiker ons heeft gegeven.

c. Duur van de opslag
Uw persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; dit is met name het geval wanneer cookies worden gedeactiveerd.
De IP-adressen van gebruikers worden gedurende 14 dagen bewaard.

d. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Gebruikers van deze website die niet willen dat hun gegevens door Komoot worden verzameld, kunnen hun toestemming voor het gebruik van Komoot van meet af aan weigeren of, indien hun toestemming reeds is gegeven, intrekken.

Cookie-Einstellungen

8. plugins en hulpmiddelen: Outdooractive

a. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van niet-technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 (1) lit. a EU-DSGVO.

b. Doel van de gegevensverwerking
Over het algemeen worden onze scripts geïntegreerd in websites, de browser haalt dan het script op van onze server en leert zo het IP-adres van de gebruiker kennen. Bijvoorbeeld, ons script laadt de teaser van een tour van onze server, waardoor onze server kan herkennen dat de tour werd geladen door een gebruiker met IP XYZ. Wij evalueren echter alleen dat de tour werd geladen (zonder informatie over het IP).

c. Duur van de opslag
Uw persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; dit is met name het geval wanneer cookies worden gedeactiveerd.

d. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Gebruikers van deze website die niet willen dat hun gegevens door Outdooractive worden verzameld, kunnen van meet af aan hun toestemming voor het gebruik van Outdooractive weigeren of, indien hun toestemming reeds is gegeven, deze intrekken.

Cookie-Einstellungen

9. plugins en hulpmiddelen: Youtube

a. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van niet-technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 (1) lit. a EU-DSGVO.

b. Doel van de gegevensverwerking
Deze website bevat video's van de website YouTube. De beheerder van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Wanneer u een van onze websites bezoekt waarop YouTube is ingesloten, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare technologieën gebruiken voor herkenning (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account.

c. Duur van de opslag
Uw persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; dit is met name het geval wanneer cookies worden gedeactiveerd.

d. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Gebruikers van deze website die niet willen dat hun gegevens door Youtube worden verzameld, kunnen hun toestemming voor het gebruik van Youtube van meet af aan weigeren of, indien reeds toestemming is gegeven, intrekken.

Cookie-Einstellungen

10. plugins en hulpmiddelen: Google Maps

a. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van niet-technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 para. 1 lit. a EU-DSGVO.

b. Doel van de gegevensverwerking
Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Indien Google Maps geactiveerd is, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in de cache van uw browser om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

c. Duur van de opslag
Uw persoonsgegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld; dit is met name het geval wanneer cookies worden gedeactiveerd.

d. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Gebruikers van deze website die niet willen dat hun gegevens door Youtube worden verzameld, kunnen hun toestemming voor het gebruik van Youtube van meet af aan weigeren of, indien reeds toestemming is gegeven, intrekken.

Cookie-Einstellungen


11 Plugins en hulpmiddelen: destination.one

a. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van cookies die niet technisch noodzakelijk zijn, is Art. 6 para. 1 lit. a EU-DSGVO.

b. Doel van de gegevensverwerking

Deze website integreert inhoud van de destination.one database in de vorm van destination.pages. De exploitant van de website is humbermedia GmbH, Gaberlplatz 5, 93462 Lam.

Wanneer u een van onze websites bezoekt waarop destination.one is geïntegreerd, wordt een verbinding met de servers van destination.one tot stand gebracht. Dit vertelt de destination.one server welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Bovendien, destination.one kan opslaan verschillende cookies op uw eindapparaat of gebruik vergelijkbare technologieën voor herkenningsdoeleinden. Overeenkomstige loggegevens worden ook verzameld door destination.one. Deze informatie wordt onder meer gebruikt voor een optimale weergave van de gegevens (bv. locatiegericht zoeken), voor het bijhouden van gebruikersstatistieken en voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid.

Bovendien kan op deze pagina's inhoud van derde aanbieders, met name YouTube, worden geïntegreerd, evenals links van social plugins naar Facebook, Twitter enz. Meer informatie hierover vindt u in de Hubermedia verklaring gegevensbescherming (https://www.hubermedia.de/datenschutz/).

c. Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; dit is met name het geval wanneer cookies worden gedeactiveerd.

d. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Gebruikers van deze website die niet willen dat hun gegevens door Komoot worden verzameld, kunnen van meet af aan weigeren hun toestemming te geven voor het gebruik van destination.one of, indien reeds toestemming is gegeven, deze intrekken.

Cookie-Einstellungen

12. nieuwsbrief

a. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van de verzending van de nieuwsbrief is Art. 6 par. 1 lit. a EU-DSGVO indien toestemming is gegeven of als gevolg van de verkoop van goederen of diensten de wettelijke toestemming van § 7 par. 3 UWG.

b. Doel van de gegevensverwerking
Het doel van het verzamelen van uw persoonsgegevens is om u de nieuwsbrief toe te zenden. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verzending van de nieuwsbrief is de bevordering van de verkoop van goederen of diensten.

c. Duur van de opslag
Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor zij zijn verzameld. Uw persoonsgegevens worden dus bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

d. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Daartoe vindt u in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link. Als u het abonnement opzegt, kunt u ook uw toestemming intrekken.

13. registratie

a. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de registratie is Art. 6 para. 1 lit. b EU-DSGVO.

b. Doel van de gegevensverwerking
Uw registratie maakt het mogelijk de sluiting van overeenkomsten tussen u en ons te vereenvoudigen. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de registratie is derhalve noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

c. Duur van de opslag
Uw gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval voor gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na de sluiting van het contract kan het nodig zijn persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

d. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
U hebt de mogelijkheid om uw inschrijving op elk moment te annuleren. U kunt de over u opgeslagen persoonsgegevens te allen tijde laten wijzigen. Indien uw persoonsgegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is een vroegtijdige verwijdering van uw persoonsgegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen een verwijdering niet in de weg staan.

14. contactformulier en contact per e-mail

a. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens die worden doorgegeven in het geval van contact via het contactformulier of per e-mail is Art. 6 (1) lit. f EU-DSGVO. Indien het doel van het contact met u via het contactformulier of per e-mail het sluiten van een overeenkomst is, vormt Art. 6 (1) lit. b EU-DSGVO een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking.

b. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens in geval van contact via het contactformulier of per e-mail dient ons uitsluitend voor de afhandeling van het contact.

c. Duur van de opslag
Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

d. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
U hebt te allen tijde de mogelijkheid om in de toekomst bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via het contactformulier of per e-mail. In een dergelijk geval kan het gesprek tussen u en ons niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het kader van het contact met u, worden in dat geval gewist.

15. web tracking en webanalyse door Matomo

a. Omvang van de verwerking
Deze website maakt gebruik van de open source web analytics dienst Matomo. Matomo maakt gebruik van technologieën die cross-page herkenning van de gebruiker mogelijk maken om gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Met behulp van Matomo zijn wij in staat om gegevens over het gebruik van onze website door websitebezoekers te verzamelen en te analyseren. Zo kunnen we onder meer nagaan wanneer welke pagina's werden bekeken en uit welke regio ze komen. Wij verzamelen ook verschillende logbestanden (bv. IP-adres, verwijzer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bv. klikken, aankopen, enz.).

b. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
Het gebruik van het analyse-instrument is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming om cookies op te slaan), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

c. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens stelt ons in staat uw surfgedrag te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen wij informatie samenstellen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Deze doeleinden zijn ook ons legitiem belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f EU-DSGVO. Door uw IP-adres te anonimiseren, wordt op passende wijze rekening gehouden met uw belang bij de bescherming van persoonsgegevens.

d. Duur van de opslag
Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor onze bovengenoemde doeleinden.

e. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Gebruikers van deze website die niet willen dat hun gegevens door Matomo worden verzameld, kunnen hun toestemming voor het gebruik van Matomo van meet af aan weigeren of, indien reeds toestemming is gegeven, intrekken.

Cookie-Einstellungen

16. direct marketing

a. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing per post is art. 6, lid 1, onder f), EU-DSGVO.

b. Doel van de gegevensverwerking
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing per post is de verkoop van goederen of diensten te bevorderen. Dit doel is ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking volgens Art. 6 para. 1 lit. f EU-DSGVO.

c. Duur van de opslag
Uw persoonsgegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor zij zijn verzameld; dit is met name het geval na ontvangst van uw bezwaar.

d. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing per post voor de toekomst.

17. verdediging in rechte en handhaving van rechten

a. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de juridische verdediging en handhaving is art. 6 (1) lit. f EU-DSGVO.

b. Doel van de gegevensverwerking
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de juridische verdediging en handhaving is de verdediging tegen ongerechtvaardigde vorderingen en de juridische handhaving van vorderingen en rechten. Dit doel is ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking volgens Art. 6 (1) lit. f EU-DSGVO.

c. Duur van de opslag
Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

d. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de juridische verdediging en rechtshandhaving is absoluut noodzakelijk voor de juridische verdediging en rechtshandhaving. Bijgevolg is er voor u geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

18. categorieën van ontvangers

Binnen ons bedrijf ontvangen de kantoren en afdelingen persoonsgegevens die zij nodig hebben om de bovengenoemde doeleinden te vervullen. Bovendien maken wij soms gebruik van verschillende dienstverleners en geven wij uw persoonsgegevens door aan andere betrouwbare ontvangers. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:
- Banken
- scanservice
- printers
- brievenwinkels
- IT-dienstverleners
- Advocaten en rechtbanken
Met alle dienstverleners en vertrouwde ontvangers zijn geldige en actuele contracten voor orderverwerking gesloten.

19. doorgifte van gegevens aan derden, geen doorgifte van gegevens aan niet-EU-landen

In principe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens alleen binnen ons bedrijf. Gegevensoverdracht aan instanties of personen buiten de EU vindt niet plaats en is niet gepland.
Indien en voor zover wij derden betrekken bij de uitvoering van contracten (zoals logistieke dienstverleners), ontvangen zij alleen persoonsgegevens voor zover de doorgifte noodzakelijk is voor de desbetreffende dienst.
Indien wij bepaalde delen van de gegevensverwerking uitbesteden ("uitbestede verwerking"), verplichten wij de uitbestede verwerkers contractueel om de persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en om de bescherming van de rechten van de betrokkene te waarborgen.

20. rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de EU GDPR en hebt u de volgende rechten tegenover ons:

a. Recht van toegang
U kunt ons vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens over u verwerken.
Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u ons om informatie verzoeken over het volgende:
(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
(4. de beoogde duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagperiode;
(5) het bestaan van een recht om de u betreffende persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, een recht om de verwerking door ons te beperken of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij u zijn verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, EU GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u.
U hebt het recht om te vragen of de u betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig art. 46 EU GDPR in verband met de doorgifte.

b. Recht op rectificatie
U heeft jegens ons het recht op correctie en/of aanvulling, voor zover de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. We moeten de rectificatie zo snel mogelijk uitvoeren.

c. Recht op beperking van de verwerking
U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden:
(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
(2) de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering; of
(4) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, EU-DSGVO bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan uw gronden.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.
Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door ons in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

d. Recht op verwijdering
i. Verplichting tot verwijdering
U kunt verzoeken dat wij uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging wissen en wij zijn verplicht dergelijke persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:
(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), EU-DSGVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, EU GDPR en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, EU GDPR.
(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan wij onderworpen zijn.
(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, EU GDPR.

ii. Informatie aan derden
Indien wij de u betreffende persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij op grond van artikel 17, lid 1 EU GDPR verplicht zijn deze te wissen, zullen wij redelijke stappen ondernemen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de verantwoordelijken voor de verwerking die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hen hebt verzocht alle koppelingen naar, of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens te wissen.

iii. Uitzonderingen
Het recht om gegevens te wissen is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is om.
(1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan wij zijn onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, EU GDPR;
(4) voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, EU GDPR, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou kunnen maken of ernstig zou kunnen schaden; of
(5) voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

e. Recht op informatie
Indien u het recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking jegens ons hebt doen gelden, zijn wij verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze correctie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

f. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze persoonsgegevens, die aan ons zijn verstrekt, zonder belemmering van onzentwege aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen, op voorwaarde dat.
(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), EU-DSGVO of artikel 9, lid 2, onder a), EU-DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), EU-DSGVO en
(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.
Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen.

g. Recht van bezwaar
U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), EU GDPR; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
Wij zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing.
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.
U hebt de mogelijkheid om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

h. Recht om de verklaring van toestemming krachtens de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken
U hebt het recht uw verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

i. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - is gebaseerd en dat voor u rechtsgevolgen heeft of voor u soortgelijke significante gevolgen heeft. Dit is niet van toepassing indien het besluit
(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons,
(2) toelaatbaar is op grond van wettelijke bepalingen van de Unie of de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen; of
(3) gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming.
Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, EU GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), EU GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.
In de onder (1) en (3) genoemde gevallen nemen wij redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede uw rechtmatige belangen te vrijwaren, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van onze kant, het recht uw standpunt kenbaar te maken en het recht de beslissing te betwisten.

j. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de EU GDPR.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit voor ons is:
Staatscommissaris(sen) voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noord-Rijnland-Westfalen.
Kavalleriestrasse 2-44
40213 Düsseldorf
Telefoon: 0211 384 24-0
Fax: 0211 384 24-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de
De toezichthoudende autoriteit waarbij u een klacht hebt ingediend, zal u op de hoogte brengen van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 EU-DSGVO.

Indien u vragen hebt, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)